တိုက်ိဳၿမိဳ႕မွာရွိ Edo ရဲတိုက္ဟာ Fu-sui …

OHASHI

ဂ်ပန္ရိုးရာဝတ္စံုဝတ္ၿပီး lock အက ကျပသူအဖ…

Kikuya ဆိုင္က Nerikiri

အခု ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ လူႀကိဳက္မ်ားလာတဲ့ ပစ…

ဒီေနရာက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ က်ိဳတိုၿမိဳ႕ Kamo ျ…