27.12.2017

ထြန္းလင္းေတာက္ပျခင္းထွန်းလင်းတောက်ပခြင်း

ေဖျာ်ေြဖေရး

ထြန္းလင္းေတာက္ပျခင္း
ထွန်းလင်းတောက်ပခြင်း

ယူနီကုဒ်ဖောင့်သို့ပြောင်းလဲရန်
In Tokyo there are many places with dazzling illumination events. One such is at Tokyo Odaiba on Saturday December 30th—not only are there illuminations, but also fireworks!
By all means come to Odaiba and enjoy the festivities!
Learn more:https://www.jnto.go.jp/eng/regional/tokyo/odaiba.html
#tokyo

Photo by SAYAKA MATSUOKA