7.7.2017

ဂ်ပန္ရဲ႕” Omikuji” ဂ်ပန္ရဲ႕” Omikuji”

ေဖျာ်ေြဖေရး

Omikuji
ဂ်ပန္ရဲ႕” Omikuji” ကိုဘုရားေက်ာင္း ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြမွာ ကံၾကမၼာအတြက္ ေမးၾကပါတယ္.
လိုအင္ဆႏၵ, က်န္းမာေရး, အလုပ္အကိုင္, အခ်စ္ေရး, အိမ္ေထာင္ေရး, ပညာေရး,သေဘာထားကြဲလြဲမႈ စတဲ့ကံၾကမၼာအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုေဖာ္ျပထားပါတယ္.
ဓာတ္ပုံမွာျပထားတဲ့အတိုင္းကိုယ္အားသန္တဲ့လက္နဲ႔ခ်ည္ရင္ကံေကာင္းေစတယ္လို႔ေျပာၾကတယ္.
ကံမေကာင္းတဲ့အေျခေနမ်ိဳးမွာဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ္အားမသန္တဲ့လက္နဲ႔ခ်ည္ရင္ေတာ့ ကံေတြျပန္ေကာင္းလာေစတယ္လို႔ေျပာၾကပါတယ္.

ဂ်ပန္ရဲ႕” Omikuji” ကိုဘုရားေက်ာင္း ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြမွာ ကံၾကမၼာအတြက္ ေမးၾကပါတယ္.
လိုအင္ဆႏၵ, က်န္းမာေရး, အလုပ္အကိုင္, အခ်စ္ေရး, အိမ္ေထာင္ေရး, ပညာေရး,သေဘာထားကြဲလြဲမႈ စတဲ့ကံၾကမၼာအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုေဖာ္ျပထားပါတယ္.
ဓာတ္ပုံမွာျပထားတဲ့အတိုင္းကိုယ္အားသန္တဲ့လက္နဲ႔ခ်ည္ရင္ကံေကာင္းေစတယ္လို႔ေျပာၾကတယ္.
ကံမေကာင္းတဲ့အေျခေနမ်ိဳးမွာဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ္အားမသန္တဲ့လက္နဲ႔ခ်ည္ရင္ေတာ့ ကံေတြျပန္ေကာင္းလာေစတယ္လို႔ေျပာၾကပါတယ္.
“ Omikuji” in Japan is a lottery for fortune-telling in shrines and temples.
Wishes, health, work, love affair, marriage, learning, moving, conflict, various fortune is written.
It is said that good things will come true when “ hands” to the string with the dominant hand.
In the case of bad content, it is said to turn better if you connect with opposite handedness.