10.1.2018

ဂ်ပန္ေၾကာင္ဂျပန်ကြောင်

ေဖျာ်ေြဖေရး

ဂ်ပန္ေၾကာင္😹
ဂျပန်ကြောင်😹
Japanese cat😂

ယူနီကုဒ်ဖောင့်သို့ပြောင်းလဲရန်
同じ夢をみんな見てるのかなぁ〜

Thanks! @midorinotanbo / Instagram