20.4.2017

ဂ်ပန္ဆူရွီဂျပန်ဆူရှီ

ေဖျာ်ေြဖေရး

ဂ်ပန္ဆူရွီ😊ဂျပန်ဆူရှီ😊
ဒါဟာအလြန္အရသာျဖစ္ပါတယ္။😊ဒါဟာအလွန်အရသာဖြစ်ပါတယ်။😊
sushi
sushi
sushi
sushi

ယူနီကုဒ်ဖောင့်သို့ပြောင်းလဲရန်
It is only two weeks for the cherry blossoms to be beautiful.